Splošna navodila za pisanje abstraktov

Ključni datumi

 1. 1. junij 2015: prične se zbiranje abstraktov preko spletne strani
 2. 15. oktober 2015, 23:59 CET: konec zbiranja abstraktov. Vsak abstrakt, ki bo prejet po tem datumu, bo zavrnjen. Priporočamo vam, da svoje abstrakte pošljete pravočasno in se izognete pisanju v naglici.
 3. 18. april 2016, 23:59 CET: rok prijave za predavatelje z odobrenimi abstrakti. Predavatelji se morajo za 21. EUMASS kongres prijaviti na spletni strani pred tem datumom.

Možnosti abstraktov

21. EUMASS kongres 2016 ponuja 5 možnosti za abstrakte na področju zavarovalniške medicine in socialnega zavarovanja:

 1. Raziskave,
 2. Projekti v praksi,
 3. Razvoj politike,
 4. Poučevanje in učenje zavarovalniške medicine
 5. Drugo

Abstrakti niso omejeni le na glavne teme kongresa, dobrodošle so tudi druge teme, povezane z zavarovalniško medicino, socialnim varstvom in zaposlitveno oziroma poklicno rehabilitacio.


Vsi poslani abstrakti bodo pregledani s strani treh članov strokovnega odbora EUMASS. Po končani oceni je lahko vaš abstrakt:

 1. odobren takšen, kakršen je,
 2. odobren v drugi obliki kot ste jo poslali,
 3. vrnjen v izboljšanje,
 4. zavrnjen

Če je abstrakt odobren, bo strokovni odbor določil, v sklopu katere seje bo predstavljen.

Kako poslati abstrakt?

Abstrakt lahko pošljete le prek spletne strani kongresa. Program za pošiljanje abstrakta bo dostopen na linku navedenem v vabilu za oddajo abstraktov. Ko odprete program za pošiljanje abstrakta, vas bo ta sam vodil skozi program z navodili, ki so dostopna pri vsakem posameznem oknu pod oznako «+«. Posebej bi vas opozorili, da:

 1. označite eno ali več od zgornjih 5 tem, ki najbolje opisuje vaš abstrakt,
 2. se opredelite, ali oddajate abstrakt ustnega predavanja ali posterja (oziroma ustne predstavitve posterja) ali predlagate delovno skupino,
 3. abstrakt ne sme preseči 300 besed, kamor pa niso vključeni naslov, imena avtorjev in sodelujočih. V primeru, da boste presegli število dovoljenih besed, vam bo sistem za pošiljanje abstrakta zavrnil vaš abstrakt,
 4. abstraktov z grafičnimi vsebinami ali tabelami ne bomo sprejeli,
 5. spremembe v vašem abstraktu lahko naredite do dokončnega datuma oddaje abstraktov tako, da ponovno vstopite v bazo podatkov, kliknete na vaš abstrakt in naredite potrebne spremembe,
 6. v skladu s pravili EACCME morate poleg abstrakta priložiti še izpolnjen formular “Konflikt interesov”.

S pošiljanjem abstrakta se strinjate, da lahko vašo prezentacijo po kongresu objavimo na spletni strani 21. kongresa EUMASS 2016. Abstrakti in obrazci »Konflikt interesov« bodo objavljeni na spletni strani kongresa še eno leto po kongresu.

Vsebina abstrakta

Vaš prispevek h kongresu je lahko povezan z raziskavami, projekti iz prakse ali razvojem političnih okvirov za delo zdravnikov zavarovalniške medicine in socialnega zavarovanja, poučevanjem in učenjem v zavarovalniški medicini, poklicno rehabilitacijo ali z drugimi vsebinami, povezanimi z zavarovalniško medicino v javnem in zasebnem sektorju in socialnim varstvom. V nadaljevanju so navedeni primeri, kaj naj bi abstrakt vseboval glede na temo, ki jo obravnava. Prosimo izberite najustreznejše področje.

Raziskava:

Bodite kratki, ne imejte podnaslovov. Ne uporabljajte velikih črk, kratic ali okrajšav.

Ime predavatelja: najprej izpišite njegovo ime, nato priimek (npr. Janez Marko Novak).

Imena avtorjev naj bodo podana po naslednjem principu: kratice priimka 1 (brez ločil med kraticami, npr. Novak JM), kratice priimka 2. Če je več avtorjev, naj priimkom sledijo številke 1, 2, 3. Med avtorji naj bo naveden tudi predavatelj.

Če ste navedli več primerov sodelovanja, jih oštevilčite s številkami 1, 2, 3, itd. Navedite tudi vrsto sodelovanja, kraj in državo. Če vse oblike sodelovanja izhajajo iz iste države, slednjo navedite le na koncu seznama sodelovanj.

Navedite znanstveno ozadje raziskave in njeno ozadje v zavarovalniški medicini ter razloge zanjo, pa tudi družbeno relevantnost teme. Ne pričakujte, da bo vaša tema znana vsem udeležencem kongresa, zato podrobno obrazložite raziskovalno vprašanje ali cilj raziskave.

Opišite študijski načrt, okolje, sodelujoče, analitične in/ali intervencijske tehnike ter rezultate. Podajte geografsko lokacijo in navedite čas (obdobje) študije.

Predstavite največje kvantitativne in kvalitativne ugotovitve, vključno s stopnjo natančnosti oz. stopnjami smiselnosti statističnih testov, če je to ustrezno. Zanimivi so lahko tako pozitivni kot negativni rezultati – predstavite le tiste, ki se nanašajo na vaš zaključek. Ker se abstrakt lahko citira, mora ta del vsebovati podatke in ne stavke kot recimo “rezultate bomo predstavili na kongresu”. Če je to ustrezno, povejte, da rezultati še niso dokončni.

Navedite le tiste zaključke, ki se neposredno nanašajo na podatke. Poročajte o dejanjih zavarovalniške medicine, ki so priporočljiva in/ali so bila uvedena kot posledica študije.

Projekti iz prakse:

Bodite kratki, ne imejte podnaslovov. Ne uporabljajte velikih črk, kratic ali okrajšav.

Ime predavatelja: najprej izpišite njegovo ime, nato priimek (npr. Janez Marko Novak).

Imena avtorjev naj bodo podana po naslednjem principu: kratice priimka 1 (brez ločil med kraticami, npr. Novak JM), kratice priimka 2. Če je več avtorjev, naj priimkom sledijo številke 1, 2, 3. Med avtorji naj bo naveden tudi predavatelj.

Če ste navedli več primerov sodelovanja, jih oštevilčite s številkami 1, 2, 3 itd. Navedite tudi vrsto sodelovanja, kraj in državo. Če vse oblike sodelovanja izhajajo iz iste države, slednjo navedite le na koncu seznama sodelovanj.

Opišite vprašanje oz. problem, ki se nanaša na projekt. Vključite ozadje in okolje, kot tudi pomembnost družbene relevantnosti. Ne pričakujte, da bosta vprašanje oz. problem znana vsem udeležencem kongresa, zato podrobno obrazložite, zakaj sta vprašanje oz. problem relevantna za druga okolja oz. države.

Podajte jasen in kritičen opis projekta, vključno s časovnim razponom, cilji in uporabljenimi metodami. Projekt naj bo inovativen in relevanten za druge države oz. okolja. Navedite vprašanja, ki se nanašajo na vaš projekt. Vključite geografsko lokacijo in datume študije.

Predstavite rezultate (učinke / spremembe) projekta, upoštevaje, da so bila vsa zastavljena vprašanja pravilno rešena. Zanimiva so lahko tako negativna kot pozitivna spoznanja. Ta del mora vsebovati podatke in ne stavke kot recimo “rezultate bomo predstavili na kongresu”. Če je to ustrezno, povejte, da rezultati še niso dokončni.

Predstavite le tista spoznanja, ki se neposredno nanašajo na projekt. Poročajte o dejanjih zavarovalniške medicine, ki so priporočljiva in/ali so bila uvedena kot posledica projekta. Izpostavite pomembnost za druge države oz. okolja. Opišite, na kakšen način je bil projekt inovativen.

Razvoj politike:

Bodite kratki, ne imejte podnaslovov. Ne uporabljajte velikih črk, kratic ali okrajšav.

Ime predavatelja: najprej izpišite njegovo ime, nato priimek (npr. Janez Marko Novak).

Imena avtorjev naj bodo podana po naslednjem principu: kratice priimka 1 (brez ločil med kraticami, npr. Novak JM), kratice priimka 2. Če je več avtorjev, naj priimkom sledijo številke 1, 2, 3. Med avtorji naj bo naveden tudi predavatelj.

Če ste navedli več primerov sodelovanja, jih oštevilčite s številkami 1, 2, 3 itd. Navedite tudi vrsto sodelovanja, kraj in državo. Če vse oblike sodelovanja izhajajo iz iste države, slednjo navedite le na koncu seznama sodelovanj.

Opišite vprašanje oz. problem. Vključite ozadje in okolje, kot tudi pomembnost družbene relevantnosti. Ne pričakujte, da bosta vprašanje oz. problem znana vsem udeležencem kongresa, zato podrobno obrazložite, zakaj sta vprašanje oz. problem relevantna za druga okolja oz. Države.

Podajte jasen in kritičen opis, vključno s časovnim razponom, cilji in uporabljenimi metodami. Podajte geografsko lokacijo in datume razvoja politike. Tema naj bo inovativna in relevantna za druge države oz. okolja. Navedite načrtovane spremembe.

Predstavite rezultate (učinke / spremembe) razvoja politike, ki se nanašajo na načrtovane učinke in tudi spremembe v poteku procesa. Zanimiva so lahko tako negativna kot pozitivna spoznanja. Ta del mora vsebovati podatke in ne stavke kot recimo “rezultate bomo predstavili na kongresu”. Če je to ustrezno, povejte, da rezultati še niso dokončni.

Predstavite le tista spoznanja, ki se neposredno nanašajo na proces. Poročajte o dejanjih zavarovalniške medicine, ki so priporočljiva in/ali so bila uvedena kot posledica projekta. Izpostavite pomembnost za druge države oz. okolja. Opišite, na kakšen način je bil projekt inovativen.

Učna delavnica:

Učna delavnica je ena od paralelnih sekcij (90 min), ki jih organizirajo avtorji, ki si želijo diskusije z različnimi ljudmi iz različnih držav. Za vsebino delavnic veljajo enaka pravila kot za druge prispevke. Za delavnico pošljite osnovni abstrakt, ki navaja vse avtorje in predstavitve, ali pa abstrakt za vsakega predavatelja z istim naslovom.

Abstrakt posterja:

Bodite kratki, ne imejte podnaslovov. Ne uporabljajte velikih črk, kratic ali okrajšav.

Ime predavatelja: najprej izpišite njegovo ime, nato priimek (npr. Janez Marko Novak).

Imena avtorjev naj bodo podana po naslednjem principu: kratice priimka 1 (brez ločil med kraticami, npr. Novak JM), kratice priimka 2. Če je več avtorjev, naj priimkom sledijo številke 1, 2, 3. Med avtorji naj bo naveden tudi predavatelj.

Če ste navedli več primerov sodelovanja, jih oštevilčite s številkami 1, 2, 3 itd. Navedite tudi vrsto sodelovanja, kraj in državo. Če vse oblike sodelovanja izhajajo iz iste države, slednjo navedite le na koncu seznama sodelovanj.

Kratek opis problema, ki je prikazan na posterju.

Predstavitev posterjev


Termini za postavljanje posterjev na panoje: v sredo 8.6.2016 med 17. in 19. uro in v četrtek 9.6.2016 med 8. in 10. uro,. Odstranjevanje posterjev pa bo v soboto 11.6.2016 med 12.30 in 13.30 uro.

Posterji bodo na ogled v času trajanja kongresa, vsi udeleženci kongresa pa si jih bodo lahko ogledali kadarkoli.

Vsi avtorji bodo svoje posterje lahko predstavili tudi na paralelni sekciji, ki je namenjena ustni predstavitvi posterjev, a le, če bodo to želeli. V kolikor avtor želi svoj poster predstaviti na paralelni sekciji, namenjeni temu, mora to v programu za pošiljanje abstrakta tudi navesti. Ustna predstavitev posterja je lahko le v angleškem jeziku.

Ustna predstavitev ne sme biti daljša od 3 minut, sledila pa ji bo diskusija v obliki vprašanj in odgovorov v trajanju 1 minute. Med predstavitvijo je možen prikaz posterja v digitalni obliki v ozadju za predavateljem (slide posterja). Projecira se samo en slide, to je slide posterja. Če to želite, morate slide posterja poslati prek spletne strani kongresa vsaj dva dni pred pričetkom kongresa in s seboj prinesti varnostno kopijo slide-a posterja na USB ključku in ga, če bo potrebno posredovati tehničnemu osebju kongresa.

Pazite, da vaša ustna predstavitev ne bo daljša od 3 minut, saj lahko v nasprotnem primeru moderator predstavitev ustavi.

Največja dovoljena velikost: 100 x 150 cm oz. 150 x 100 cm.

Navodila za predstavitev posterjev

Specifikacije za predstavitev posterja so naslednje:

Dimenzije posterja: Največje dovoljene dimenzije so v velikosti 100 x 150 cm (horizontalna ali vertikalna postavitev). .

 1. Priporočamo, da svoj poster oblikujete po naslednjem vrstnem redu:
  Naslov, avtor in naslov projekta (zgornji kot, čez celotno širino posterja)
  • namen
  • metode
  • rezultati
  • zaključki
 2. Imejte čim manj teksta in poudarite slikovno gradivo. Preverite, ali so vsi podatki na vašem posterju potrebni oz. pomembni.
 3. Posterji se morajo nanašati na abstrakt, ki je bil poslan.
 4. Posterji morajo biti v angleščini, ki je tudi uradni jezik kongresa.
 5. Barvni posterji so bolj zanimivi in privlačni. Pri ozadju si velja zapomniti, da so nevtralne oz. sive barve prijaznejše do oči, kot pa svetlejše. Prav tako so barvne fotografije lepše, če so na sivem ozadju.
 6. Poster imejte na tankem papirju oz. lahkem kartonu. Ne uporabljajte težkega kartona, ker bo prihajalo do težav pri pričvrščevanju le-tega.
 7. Številke posterjev bodo ob vsakem panoju. Posterji bodo pričvrščeni z risalnimi žebljički, ki jih bo moč dobiti na kongresu. Navadni žebljički niso dovoljeni.
 8. Da boste lahko vstopili v prostor posterjev, kjer ga boste lahko razstavili, potrebujete svoje pismo o odobritvi posterja in registracijsko značko kongresa.

Navodila za oblikovanje abstraktov

Pred pošiljanjem abstrakta si natančno preberite navodila. Neupoštevanje teh navodil lahko pomeni zavrnitev poslanih abstraktov.Vsi abstrakti morajo biti napisani v angleščini ali francoščini. Pri pisanju bodite čim bolj konkretni, uporabljajte običajno terminologijo in se izogibajte jezikovnim napakam. Če angleščina ni vaš prvi jezik, priporočamo, da pred oddajo vaš izdelek preveri domači govorec angleščine.

Abstrakte lahko pošljete le preko spletne strani 21. EUMASS kongresa 2016 od 1. junija 2015 do 15. oktobra 2015. Abstrakti, poslani po e-pošti, faksu ali navadni pošti bodo zavrnjeni.

Poleg avtorja je dovoljena objava soavtorjev. Njihovo število ni omejeno.

Predavatelj naj bo naveden kot prvi na seznamu. Ta avtor bo tudi kontaktna oseba. Potrebno je navesti njegovo polno ime in podatke o strokovnem nazivu. Vnesti je potrebno tudi strokovno sodelovanje vseh soavtorjev. V kolikor avtor ni hkrati tudi predavatelj, je potrebno v programu za pošiljanje abstrakta osebo, ki bo predavatelj, označiti kot kontaktno osebo in navesti vse potrebne podatke za nemoteno komunikacijo.

Abstrakt ne sme biti daljši od 300 besed. Naslov, avtorji in strokovni sodelavci se ne štejejo.

Uporabite standardno pisavo, kot je recimo Arial. S tem se boste izognili izgubi posebnih znakov, ko boste tekst kopirali v formular za pošiljanje abstraktov. Svoj abstrakt temeljito preverite, preden ga pošljete v sistem.

Naloga avtorja je, da pošlje pravilen abstrakt. Vse slovnične in pravopisne napake ali lažno navajanje znanstvenih dejstev bodo odgovornost avtorja.

Vsi sprejeti abstrakti bodo v njihovi celoti objavljeni kot elektronski dodatek na spletni strani 21. EUMASS kongresa 2016. Številka ISBN bo objavljena v publikaciji abstrakta.

Objava sprejetega abstrakta je odvisna od tega, ali se je avtor registriral na Kongres v času predčasne registracije.

Če bo abstrakt sprejet za predstavitev na kongresu, bo objavljen v taki obliki, kot je bil poslan po spletni strani.

Če v obdobju pošiljanja abstraktov, tega shranite na strani za pošiljanje abstraktov, lahko svoj izdelek neštetokrat urejate, pregledujete in shranjujete vse do konca zbiranja abstraktov (15.10.2015).

Če po 15. 10. 2015 odkrijete pomembne napake, lahko svoj abstrakt umaknete, v primeru majhnih težav pa nanje opozorite med samo predstavitvijo na kongresu, vendar pa te spremembe ne bodo upoštevane v končni objavljeni verziji.

Med pošiljanjem vas bo sistem pozval k sprejetju naslednjih pogojev:

Vaša predstavitev je nepristranska in temelji na najboljših dostopnih dokazih. Komercialni interesi v celoti ne vplivajo na elemente predstavitve.

Avtorji oziroma predavatelji so odgovorni za to, da so se izognili oz. da so prijavili vse pomembne konflikte interesov, ki se nanašajo na poslani abstrakt. Potrebno je predložiti obrazec o konfliktu interesov, kjer naj bodo označene podrobnosti o morebitnih konfliktih interesov. Več o tem lahko preberete v navodilih za CME.

Navodila za pošiljanja abstraktov

Abstrakte lahko pošljete le preko spletne strani 21. EUMASS kongresa - Ljubljana 2016 od 1. junija 2015 do 15.10.2015. Abstrakti, poslani po e-pošti, faksu ali navadni pošti bodo zavrnjeni. Na spletni strani kongresa bo v pozivu za oddajo abstraktov tudi povezava (link) za dostop do programa za pošiljanje abstraktov.

Za dostop do programa za pošiljanje abstraktov, je potrebno najprej pridobiti svoje osebno geslo.

Ko izpolnite osnovne podatke, v ustrezno okno vnesite naslov vašega abstrakta.

V naslednje okno vnesite podatke o avtorjih in soavtorjih ter mesto in državo, iz katere prihajajo. Običajno je, da je avtor prispevka hkrati tudi predavatelj in pošiljatelj abstrakta. Ta avtor je tudi kontaktna oseba. Pri pošiljanju abstrakta v program je potrebno navesti avtorjevo polno ime v skladu z navodili, navedenimi v okencih programa. Vnesti je potrebno tudi podatke vseh soavtorjev. V kolikor avtor ni predavatelj, je potrebno v programu za pošiljanje abstrakta osebo, ki bo predavatelj, označiti kot kontaktno osebo in navesti vse njene podatke, ki so potrebni za nemoteno komunikacijo, tudi podatke o konfliktu interesov.

V naslednjih oknih je treba označiti zvrst abstrakta in način predstavitve.

V okno za abstrakt tega vnesite brez tabel, grafik, slik ali videoposnetkov. Dolžina abstrakta je lahko le 300 besed. V kolikor je abstrakt daljši, kot je dovoljeno, vas bo program na to opozoril oziroma vam ne bo dovolil nadaljnjega dela.

V obdobju pošiljanja abstraktov svoj abstrakt shranite na strani za pošiljanje abstraktov, kjer ga lahko neomejeno urejate in pregledujete vse do konca zbiranja abstraktov (15.10.2015).

Po 15.10.2015 bo vaš abstrakt poslan v pregled strokovnemu odboru kongresa, o čemer boste obveščeni na vaš e-naslov. V kolikor se strokovni odbor odloči, da je abstrakt treba dopolniti, vas bodo o tem obvestili. Po dopolnitvi morate abstrakt poslati strokovnemu odboru v presojo.

Po opravljenem pregledu vseh prispelih abstraktov bo strokovni odbor obvestil avtorje o tem, ali je njihov abstrakt sprejet za predstavitev na kongresu ali ne.

Če po 15.10.2015 odkrijete pomembne napake, lahko svoj abstrakt umaknete, v primeru majhnih težav pa, v kolikor bo abstrakt sprejet, nanje opozorite med samo predstavitvijo na kongresu, vendar pa te spremembe ne bodo upoštevane v končni objavljeni verziji.

Pri pošiljanju abstrakta je treba v za to predvideno okno naložiti tudi izpolnjen in podpisan obrazec Konflikt interesov, sicer vam program ne bo dovolil poslati abstrakta. Povezavo do tega obrazca najdete v navodilih za CME na spletni strani kongresa.