CME in kreditne točke ZZS

Organizacijski odbor kongresa bo pred pričetkom kongresa poslal predlog za pridobitev kreditnih točk CME od EACCME in Zdravniške zbornice Slovenije.

V kolikor bo naš kongres od EACCME in ZZS pridobil pozitivno oceno, bodo vsi udeleženci kongresa, katerih prisotnost na kongresu bo registrirana in bodo posredovali odgovore na vprašalnik, pridobili kreditne točke CME in ZZS.

Člani ZIZRS bodo za udeležbo na kongresu dobili potrdilo o enodnevnem izobraževanju.

Za pridobitev točk CME morajo vsi predavatelji, člani strokovnega in organizacijskega odbora in izvršnega odbora EUMASS oddati obrazec o konfliktu interesov, kjer naj bodo označene podrobnosti o morebitnih konfliktih interesov.

Obrazec je na voljo na naslednjem naslovu www.eumass.eu/?nav=abstracts. Sken podpisanega obrazca pošljite skupaj z abstraktom preko programa za pošiljanje abstrakta. V kolikor imate urejen elektronski podpis, obrazec lahko pošljete na enak način z elektronskim podpisom. Člani IO EUMASS, SO in OO kongresa bodo s posebnim dopisom zaprošeni za posredovanje izpolnjenega obrazca o konfliktu interesov. Vabljeni predavatelji in predavatelji paralelnih sekcij ter avtorji posterjev bodo svoje izpolnjene obrazce o konfliktu interesov posredovali preko programa za pošiljanje abstraktov skupaj s svojim abstraktom.

Obrazec o konfliktu interesov so dolžni posredovati vsi člani strokovnega in organizacijskega odbora, izvršilnega odbora EUMASS, vabljeni predavatelji in vsi ostali predavatelji in avtorji posterjev. V kolikor pride do zamenjave predavatelja, mora tudi ta novi predavatelj posredovati izpolnjen obrazec o konfliktu interesov.

Pri vsaki predstavitvi prispevka bo treba po izročku (slidu) z naslovom prikazati izroček (slide) o obstoju ali neobstoju konflikta interesov.

To ni potrebno pri ustni predstavitvi posterjev.


Pridobivanje CME točk (samo za zdravnike)

Za pridobitev CME točk (ECMEC) za udeležbo na 21. EUMASS kongresu morajo udeleženci izpolniti spletni ocenjevalni list in preko spleta poslati zahtevo za CME točke. Obrazci bodo do 30. junija na voljo na spletni strani www.eumassslovenia.com. Sledite navodilom na zaslonu, ocenite vašo izkušnjo na kongresu in si pridobite CME točke za vašo udeležbo. Po izpolnitvi vprašalnika boste dobili možnost tiskanja Certifikata o udeležbi na kongresu in ECEM Certifikata.

Certifikat si lahko natisnete doma ali v službi, lahko pa ga shranite v PDF formatu in arhivirate. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč pri pridobivanju točk, pišite organizacijskemu odboru na Office@eumassslovenia.com.